• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Dorobanţu

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
21 22-05-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea depunerii de către Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Dorobantu, Județul Tulcea a cererii de finanțare pentru proiectul „Achiziționarea de microbuze electrice pentru transportul elevilor din județul Tulcea” în cadrul apelului de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, ce va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație - -   - -
20 22-05-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea alinierii prețurilor la apa potabilă și canalizare, la tarifele unice practicate de către Operatorul Regional S.C. Aquaserv S.A. Tulcea, pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră - -   - -
19 22-05-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor extrabugetare finantate din venituri proprii si subventii, la data de .05.2023, activitati aflate in subordinea Consiliului Local al comunei Dorobantu , judetul Tulcea. - -   - -
18 22-05-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Dorobantu , judetul Tulcea. - -   - -
17 22-05-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2022 , pentru bugetul propriu de venituri si cheltuieli al comunei Dorobantu Dorobantu, judetul Tulcea, cel al activitatilor extrabugetare finantate integral din venituri proprii si partial din venituri proprii si subventii, activitati aflate sub autoritatea Consiliului Local Dorobantu , judetul Tulcea. - -   - -
16 08-05-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind mentinerea participarii Comunei Dorobantu, judetul Tulcea, la Grupul de Actiune Locala Muntii Macinului - Dunarea Veche. - -   - -
15 25-04-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea scăderii din evidența fiscală a creanțelor provenind din amenzi contravenționale pentru care s-a împlinit termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită la persoane fizice - -   - -
14 25-04-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind scăderea din evidența analitică a creanțelor fiscale datorate Bugetului local al Comunei Dorobanțu, de către SC AT CONSULT SRL, persoană juridică radiată de la Oficiul Registrului Comerțului - -   - -
13 17-04-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor extrabugetare finantate din venituri proprii si subventii, la data de 27.04.2023, activitati aflate in subordinea Consiliului Local al comunei Dorobantu , judetul Tulcea. - -   - -
12 17-04-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea modificării structurii organizatorice a funcţiilor publice locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dorobantu, județul Tulcea . - -   - -
11 24-03-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind majorarea indemnizatiilor lunare ale primarului si viceprimarului comunei Dorobantu, judetul Tulcea, pentru implementarea proiectului ‘’asigurarea infrastructurii T.I.C. finantat din fonduri europene nerambursabile si a salariilor functionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului, nominalizat în echipa de proiect. - -   - -
10 20-03-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA MESTERU, JUDETUL TULCEA’’, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general de cheltuieli, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului da 2023-03-20  
9 17-03-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea inchirierii unor suprafete de pajisti din domeniul privat al comunei Dorobantu, judetul Tulcea, crescatorilor de animale ce sunt membrii ai colectivitatii locale . - -   - -
8 10-03-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind prelungirea termenului de desemnare administratorului Societatii Comerciale Alimentare cu apa Comuna Dorobantu, judetul Tulcea . - -   - -
7 10-03-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind delegarea gestiuniii serviciului public de alimentare cu apa din comuna Dorobantu , judetul Tulcea prin atribuire directa, către operatorul Aquaserv S.A. Tulcea. - -   - -
6 17-02-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; Privind acordul de principiu pentru aplicarea în apelul competitiv de proiecte pentru „DOTAREA CU MOBILIER Șl ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR Șl A UNITĂȚILOR CONEXE - -   - -
5 31-01-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidaritătii Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativ Terotiriala Dorobantu, județul Tulcea având ca obiect asigurarea colaborarii insterinstitutionale a MMSS cu UAT Dorobantu în cadrul proiectului ,, HUB de Servicii MMSS-SII MMSS”, Cod MySmis 130963 - -   - -
4 31-01-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferenta obiectului de investiții „AMENAJARE PARC ȘCOALA DOROBANȚU” - -   - -
3 31-01-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea implementarii proiectului „AMENAJARE PARC ȘCOALA DOROBANȚU” la nivelul Comunei Dorobantu , judetul Tulcea. - -   - -
2 30-01-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor extrabugetare finantate integral din venituri proprii si subventii pe anul 2023, activitati aflate in subordinea Consiliului Local al comunei Dorobantu , judetul Tulcea. - -   - -
1 30-01-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Dorobantu , judetul Tulcea, pe anul 2023. - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină