• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Dorobanţu

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
35 22-09-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Dorobantu, judetul Tulcea, nr.10/31.03.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA MESTERU, JUDETUL TULCEA’’, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general de cheltuieli, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - -   - -
34 22-09-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor și a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru școli al Romaniei, pentru anii școlari - -   - -
33 21-09-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA DOROBANȚU, JUDEȚUL TULCEA” depus în cadrul apelului de proiecte PNRR/ C15 – EDUCAȚIE și a cheltuielilor legate de proiect - -   - -
32 21-09-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea Regulamentului privind implementarea si eliberarea formatului unic al modelului card-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap din comuna Dorobantu, judetul Tulcea. - -   - -
31 21-09-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea" Planului operativ de actiune pe timpul iernii 2023-2024 pe reteaua de drumuri comunale si stradale din comuna Dorobantu , judetul Tulcea - -   - -
30 29-08-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind ACORDAREA DE SPRIJIN FINANCIAR UNITATILOR DE CULT - -   - -
29 29-08-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind MODIFICAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE - -   - -
28 29-08-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind INSUSIREA VARIANTEI FINALE - STEMA COMUNEI DOROBANTU - -   - -
27 21-08-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind actualizarea cuantumului compensaţiilor în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţiile şi activităţile prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Dorobantu, judetul Tulcea - -   - -
26 21-08-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind rectificarea bugetului local - -   - -
25 21-08-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind constatarea unei situatiii deosebite in vederea acordarii ajutorului de urgenta - -   - -
24 11-07-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea Regulamentului de promovare a actiunilor avand ca obiect transformarea amenzilor contraventionale si a celor judiciare in munca in folosul comunitati ; - -   - -
23 06-07-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea constituirii dreptului de uz si servitute de trecere cu titlu gratuit asupra unor drumuri proprietate publică a Comunei Dorobantu , judetul Tulcea in favoarea S.C Enel Distributie Dobrogea S.A. . - -   - -
22 04-07-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind majorarea capitalului social al Societății comerciale Alimentare cu apa Dorobantu S.R.L. - -   - -
21 22-05-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea depunerii de către Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Dorobantu, Județul Tulcea a cererii de finanțare pentru proiectul „Achiziționarea de microbuze electrice pentru transportul elevilor din județul Tulcea” în cadrul apelului de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, ce va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație - -   - -
20 22-05-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea alinierii prețurilor la apa potabilă și canalizare, la tarifele unice practicate de către Operatorul Regional S.C. Aquaserv S.A. Tulcea, pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră - -   - -
19 22-05-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor extrabugetare finantate din venituri proprii si subventii, la data de .05.2023, activitati aflate in subordinea Consiliului Local al comunei Dorobantu , judetul Tulcea. - -   - -
18 22-05-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Dorobantu , judetul Tulcea. - -   - -
17 22-05-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2022 , pentru bugetul propriu de venituri si cheltuieli al comunei Dorobantu Dorobantu, judetul Tulcea, cel al activitatilor extrabugetare finantate integral din venituri proprii si partial din venituri proprii si subventii, activitati aflate sub autoritatea Consiliului Local Dorobantu , judetul Tulcea. - -   - -
16 08-05-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind mentinerea participarii Comunei Dorobantu, judetul Tulcea, la Grupul de Actiune Locala Muntii Macinului - Dunarea Veche. - -   - -
15 25-04-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea scăderii din evidența fiscală a creanțelor provenind din amenzi contravenționale pentru care s-a împlinit termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită la persoane fizice - -   - -
14 25-04-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind scăderea din evidența analitică a creanțelor fiscale datorate Bugetului local al Comunei Dorobanțu, de către SC AT CONSULT SRL, persoană juridică radiată de la Oficiul Registrului Comerțului - -   - -
13 17-04-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor extrabugetare finantate din venituri proprii si subventii, la data de 27.04.2023, activitati aflate in subordinea Consiliului Local al comunei Dorobantu , judetul Tulcea. - -   - -
12 17-04-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea modificării structurii organizatorice a funcţiilor publice locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dorobantu, județul Tulcea . - -   - -
11 24-03-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind majorarea indemnizatiilor lunare ale primarului si viceprimarului comunei Dorobantu, judetul Tulcea, pentru implementarea proiectului ‘’asigurarea infrastructurii T.I.C. finantat din fonduri europene nerambursabile si a salariilor functionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului, nominalizat în echipa de proiect. - -   - -
10 20-03-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA MESTERU, JUDETUL TULCEA’’, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general de cheltuieli, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului da 2023-03-20  
9 17-03-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea inchirierii unor suprafete de pajisti din domeniul privat al comunei Dorobantu, judetul Tulcea, crescatorilor de animale ce sunt membrii ai colectivitatii locale . - -   - -
8 10-03-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind prelungirea termenului de desemnare administratorului Societatii Comerciale Alimentare cu apa Comuna Dorobantu, judetul Tulcea . - -   - -
7 10-03-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind delegarea gestiuniii serviciului public de alimentare cu apa din comuna Dorobantu , judetul Tulcea prin atribuire directa, către operatorul Aquaserv S.A. Tulcea. - -   - -
6 17-02-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; Privind acordul de principiu pentru aplicarea în apelul competitiv de proiecte pentru „DOTAREA CU MOBILIER Șl ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR Șl A UNITĂȚILOR CONEXE - -   - -
5 31-01-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidaritătii Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativ Terotiriala Dorobantu, județul Tulcea având ca obiect asigurarea colaborarii insterinstitutionale a MMSS cu UAT Dorobantu în cadrul proiectului ,, HUB de Servicii MMSS-SII MMSS”, Cod MySmis 130963 - -   - -
4 31-01-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferenta obiectului de investiții „AMENAJARE PARC ȘCOALA DOROBANȚU” - -   - -
3 31-01-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea implementarii proiectului „AMENAJARE PARC ȘCOALA DOROBANȚU” la nivelul Comunei Dorobantu , judetul Tulcea. - -   - -
2 30-01-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor extrabugetare finantate integral din venituri proprii si subventii pe anul 2023, activitati aflate in subordinea Consiliului Local al comunei Dorobantu , judetul Tulcea. - -   - -
1 30-01-2023 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Dorobantu , judetul Tulcea, pe anul 2023. - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină