• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Dorobanţu

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
34 22-11-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; Privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce se presteaza de catre persoanele singure sau din familii, beneficiare de ajutor social conform legii venitului minim garantat, din comuna Dorobantu, judetul Tulcea , pentru anul 2023, - -   - -
33 18-11-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Dorobantu , judetul Tulcea. - -   - -
32 24-10-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind constatarea unor situatii deosebite in vederea acordarii ajutoarelor de urgenta - -   - -
31 20-10-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind darea în folosință gratuită a unor utilaje din dotarea Unitatii administrativ teritoriale Comuna Dorobantu , judetul Tulcea, Societatii Comerciale ‘’Alimentare cu apa Dorobantu S.R.L.’’. - -   - -
30 22-09-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind prelungirea termenului de desemnare administratorului Societatii Comerciale Alimentare cu apa Comuna Dorobantu, judetul Tulcea . - -   - -
29 20-09-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Dorobantu , judetul Tulcea. da 2022-09-20  
28 07-09-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind indexarea impozitelor și taxelor ce reprezintă venituri proprii ale Comunei Dorobanțu Județul Tulcea, pentru anul 2023, cu rata inflației de 5.1% da 2022-09-07  
27 06-09-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea" Planului operativ de actiune pe timpul iernii 2022-2023 pe reteaua de drumuri comunale si stradale din comuna Dorobantu , judetul Tulcea da 2022-09-06   -
26 23-08-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Dorobantu , judetul Tulcea, in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Dorobantu , judetul Tulcea si al reprezentantului pentru Comisia de Evaluare a Calitatii . - -   - -
25 08-08-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind modificarea pozitiei globale nr.44 din anexa la HCL 12/30.03.2017 privind reactualizarea listei ce cuprinde ,,inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public,, da 2022-08-08   -
24 25-07-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea ajustarii taxei de inchiriere pentru utilajele din dotarea comunei da 2022-07-25   -
23 22-06-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Dorobantu, judetul Tulcea, nr.14 din data de 21.04.2021, privind organizarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta din comuna Dorobantu judetul Tulcea - -   - -
22 20-06-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea transformarii unui post de natura contractuala in functie pubica de executie si modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Dorobantu, judetul Tulcea . da 2022-06-20  
21 16-06-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind constituirea comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice si stabilirea cadrului de desfasurare a unor astfel de activitati da 2022-06-16   -
20 14-06-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli da 2022-06-14  
19 10-06-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; Privind aprobarea numărului de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii lunare cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav , adultilor cu handicap grav ori reprezentantilor legali ai acestora , cu exceptia celor cu handicap vizual grav, la nivelul Comunei Dorobantu , judetul Tulcea, pentru anul 2022. - -   - -
18 09-06-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor. da 2022-06-09  
17 19-05-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea suplimentarii numarului burselor elevilor Scolii Gimnaziale Dorobantu , judetul Tulcea pentru anul scolar 2021 - 2022.- semestrul II - -   - -
16 19-05-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind incheierea exercitiului bugetar 2021 al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Dorobantu Judetul Tulcea si al activitatilor subordonate consiliului local al Comunei da 2022-05-19  
15 19-05-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea depunerii proiectului ”Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei Dorobanțu, județul Tulcea, în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10/I.1.2-Fondul local I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local); da 2022-05-19  
14 13-04-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Dorobantu , judetul Tulcea, pe anul 2022. da 2022-04-13  
13 04-04-2022 ILIE MARIAN, Consilier; MUNTEANU VALENTIN, Primar;... privind INCETAREA HCL 29/18.08.2010 da 2022-04-04   -
12 31-03-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire Statie Prelucrare Calcar : T 35, A 259 N.C / C.F 37125, satul Dorobantu, Comuna Dorobantu, judetul Tulcea . da 2022-03-31  
11 28-03-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind constatarea unei situatii deosebite in vederea acordarii ajutorului de urgenta - -   - -
10 24-03-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea initierii procedurii pentru concesionarea prin licitatiei publica, a unor terenuri in suprafata de 17,0255 ha, situat in extravilanul comunei Dorobantu , judetul Tulcea, care apartin domeniului privat al comunei sus – mentionate . da 2022-03-24  
9 18-03-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea Regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor incluse în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Dorobantu , judetul Tulcea . da 2022-03-18 Proiectul de hotărâre a fost anulat: a fost initiat un alt proiect de hotarare prin... -
8 08-03-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea inchirierii unor suprafete de pajisti din domeniul privat al comunei Dorobantu, judetul Tulcea, crescatorilor de animale ce sunt membrii ai colectivitatii locale . da 2022-03-08  
7 18-02-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare a secretarului general al Comunei Dorobantu , judetul Tulcea - -   - -
6 16-02-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor extrabugetare finantate integral din venituri proprii si subventii pe anul 2022, activitati aflate in subordinea Consiliului Local al comunei Dorobantu , judetul Tulcea. da 2022-02-16  
5 16-02-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Dorobantu , judetul Tulcea, pe anul 2022. da 2022-02-16  
4 14-02-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind constatarea unor situatii deosebite in vederea acordarii ajutorului de urgenta . - -   - -
3 14-02-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind numirea in functie a Sefului Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta din comuna Dorobantu, judetul Tulcea, - -   - -
2 01-02-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind aprobarea coantumului si numarului burselor elevilor Scolii Gimnaziale Dorobantu , judetul Tulcea pentru anul scolar 2021 - 2022. - -   - -
1 19-01-2022 MUNTEANU VALENTIN, Primar; privind incheirea actului aditional nr. 3 la Contractul de asociere in participatiune nr. 620 din 12.07.2007 incheiat intre Comuna Doobantu, judetul Tulcea , prin consiliul local si Societatea Comerciala Explotrans S.R.L. - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină