Taxe şi impozite locale

 

FORMULARE

 
Declarație impozit pe clădiri - persoane fizice
Declarație impozit pe clădiri - persoane juridice
Declarație impozit pe terenuri - persoane fizice
Declarație impozit pe terenuri - persoane juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport pe apă - persoane fizice/juridice
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport
 
 
Hotărârea Nr. 46/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020


                                                                           

IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE CE CONSTITUIE VENITURI LA BUGETUL LOCAL AL

COMUNEI DOROBANȚU, JUDEȚUL TULCEA PENTRU ANUL FISCAL 2020

Nr.crt.

DENUMIREA IMPOZITULUI

 

0

1

2

A

                               IMPOZITE LOCALE             

VALORI IMPOZABILE

CAP I

                                                

                           IMPOZITUL PE CLĂDIRI

NIVELUL

IMPOZITULUI ÎN 2020

PERCEPUT

-  LEI   -

 

a)impozit clădiri persoane fizice Cota de 0.094% asupra următoarelor valori impozabile ajustată la rangul și zona localității

Cota de 0.094% asupra următoarelor valori impozabile ajustată la rangul și zona localității

   Tipul clădirii :

1

Clădiri cu cadre din beton armat sau pereți exteriori din cărămidă arsă sau orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termin și/sau fără instalații

 

627,6 lei/mp

2

Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic, fără instalații

 

209,2 lei/mp

3

Clădiri anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termin și/sau fără instalații

 

183,05 lei/mp

4

Clădiri anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic, fără instalații

 

78,4 lei/mp

5

În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădire prevăzute la lit.1-4

75% din suma care s-ar aplica clădirii

6

În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol , demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cele de locuință, în oricare dintre tipurile de clădire prevăzute la lit. 1-4

50% din suma care s-ar aplica clădirii

7

În funcție de anul terminării clădirii, valoarea impozabilă a acesteia se reduce conform art.457 alin. (8) și (9) din Legea 227/2015

 

 

b) impozit clădiri peroane juridice

 

    1

Clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținerea de către persoanele juridice

Cota de 0.094% asupra valorii impozabile a clădirii

2

Clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținerea de către persoanele juridice

Cota de 0.26% asupra valorii impozabile a clădirii

3

Clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținerea de către persoanele juridice, utilizate pentru activități în domeniul agricol

Cota de 0.42% asupra valorii impozabile a clădirii

 

c)impozitul pe clădiri și impozitul pe teren va fi majorat cu 100% pentru clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilan

 

CAP II

 

IMPOZITUL PE TEREN

NIVELUL

IMPOZITULUI ÎN 2020

PERCEPUT

-  LEI   -

 

a) Impozit pe teren amplasat în intravilanul localității care se găsește înregistrat în regimul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții

 

1

Sat Dorobanțu - rangul IV, zona A

743,7 lei/ha

2

Sat Cîrjelari – rangul V, zona A

595,1 lei/ha

3

Sat Meșteru – rangul V , zona A

595,1 lei/ha

4

Sat Fîntîna Oilor – rangul V , zona A

595,1 lei/ha

 

b) impozit pe terenul amplasat în intravilanul localității care se găsește înregistrat în registrul agricol la alte categorii de folosință decât cea de terenuri cu construcții

 

 

                    

Categoria de folosință

 

 

Sat Dorobanțu

Sat Cîrjelari

Meșteru

Fîntîna Oilor

Lei / ha

1

Teren arabil

32,2

29,2

2

Pășune

24,1

21,9

3

Fâneață

24,1

21,9

4

Vie

52,9

48,1

5

Livadă

60,9

55,4

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

32,2

29,2

7

Terenuri cu ape

17,2

15,6

 

 

 

c) impozitul pe terenul amplasat în extravilanul localității :

 

 

 

 

 

Categoria de folosință

Sat Dorobanțu

Sat Cîrjelari

Meșteru

Fîntîna Oilor

Lei / ha

1

Teren cu construcții

25,3

24,1

2

Teren arabil

52,9

50,5

3

Pășune

29,9

28,5

4

Fâneață

29,9

28,5

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1

55,2

52,7

6

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1

55,2

52,7

7

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

18,4

17,5

8

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

6,9

6,5

9

Teren cu amenajări piscicole

39,1

37,3

 

 

CAP

III

 

IMPOZITUL PE MIJLOCUL DE TRANSPORT

NIVELUL

IMPOZITULUI ÎN 2020

PERCEPUT

-  LEI   -

 

 

Lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta

 

 a) vehicule înmatriculate

1

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv

8,3

2

Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3

9,4

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv

18,8

4

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv

75,3

5

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv

150,6

6

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

303,3

7

Autobuze, autocare, microbuze

25,1

8

Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv

31,3

9

Tractoare înmatriculate

18,8

 

b) vehicule înregistrate

 

1

Vehicule cu capacitate cilindrică  < 4.800 cm3

2,09

2

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3

4,1

3

Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

52 lei /an

 

c) pentru mijloacele de transport hibride, prevăzute la ”b1” , ”b2”, ”b3” , impozitul se reduce cu 50%.

c.2) in cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective

 

 

d) pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone impozitul pe mijloacele de transport este cel din tabelul prevăzut la art. 470, alin. (5) din Legea 227/2015 cu modificările și completările ulterioare

 

 

e) pentru combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone impozitul pe mijloacele de transport este cel din tabelul prevăzut la art.470, alin. (6) din Legea 227/2015 cu modificările și completările ulterioare

 

 

f)pentru remorci, semiremorci sau rulote cu masa totală autorizată impozitul este cel din tabelul prevăzut la art. 470, alin. (7) din Legea 227/2015 cu modificările și completările ulterioare.

 

 

g) pentru mijloacele de transport pe ape impozitul este cel din tabelul prevăzut la art. 470 , alin. (8) din Legea 227/2015 cu modificările și completările ulterioare .

 

CAP

IV

 

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

NIVELUL

IMPOZITULUI

PERCEPUT ÎN 2020

-  LEI   -

1

Impozitul pe spectacole se calculează astfel : 2% pentru spectacole de teatru, balet, operă, concert filarmonic sau altă manifestație muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice altă competiție sportivă internă sau internațională, 3% pentru alte manifestări artistice, altele decât cele de mai sus

 

 

Nr.crt

DENUMIREA TAXEI

 

B

TAXE LOCALE

VALORI IMPOZABILE

CAP V

TAXE DIN DOMENIUL URBANISMULUI

NIVEL 2020 TAXE PERCEPUTE

-  LEI -

 

a) taxă pentru eliberarea certificatului de urbanism

 

1

Până la 150 mp inclusiv

3,1

2

Între 151 și 250 mp inclusiv

3,6

3

Între 251 și 500 mp inclusiv

4,1

4

Între 501 și 750 mp inclusiv

5,6

5

Între 751 și 1000 mp inclusiv

6,1

6

Peste 1000 mp

7,3 lei +0,01 lei pentru fiecare mp  ce depășește 1000 mp

7

Taxă pentru prelungirea unui certificat de urbanism

31,38% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizației inițiale

 

b) taxă pentru eliberarea autorizației de construire pentru o clădire rezidențială sau clădire-anexă

0,52% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții

 

c) taxă pentru eliberarea autorizației de construire altele decât cele menționate la lit. b

1,05% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente

 

d) taxă pentru prelungirea unei autorizații de construire 

31,38% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale

 

e) taxă pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții 

0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate

 

f) taxă pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire

3,14% din valoarea autorizată a lucrărilor

de organizare de șantier

 

 

g) taxă pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri

2,09% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție

 

h) taxă pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice 

. 4,18 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de construcție

 

i) taxă pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări

6,2lei  /mp

 

j) taxă pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu

6,2 lei pentru fiecare racord

 

k) taxă pentru avizarea certificatului de urbanism

12,5

 

l) taxă pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

6,2

CAP VI

TAXE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIILOR PENTRU DESFĂȘURAREA UNOR ACTIVITĂȚI

NIVEL 2020 TAXE PERCEPUTE

-  LEI -

1

Taxă viză anuală a autorizației de orice fel

52,3% din taxa prevăzută la eliberare

2

Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea de activități tip restaurant, bar și alte activități de servire a băuturilor, alte activități recreative sau distractive, în funcție de suprafața aferentă activităților respective

  a) 523 lei - o suprafață de până la 500 mp inclusiv

b)1046 lei – o suprafață de peste 500 mp

CAP VII

TAXĂ PENTRU SERVICII DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE

NIVEL 2020 TAXE PERCEPUTE

-  LEI -

1

Taxă pentru servicii de reclamă și publicitate

Cota de 2% aplicată la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate

2

Taxă pentru afișaj în scop de reclamă sau publicitate

a)    În cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică

 

29,2

b)    În cazul oricărui alt panou, afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă și publicitate

 

21,9

CAP VIII

TAXE SPECIALE

NIVEL 2020 TAXE

PERCEPUTE

-LEI-

1

Taxă specială pentru eliberarea copiilor heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri deținute de consiliile locale :  a) A4

             b) A3

 

3,1

7,3

2

Taxă specială pentru recuperarea costurilor serviciilor de copiere a documentelor:

a)    A4 simplă

b)    A4 față verso

c)    A3 simplă

d)    A3 față verso

 

 

                0,3

0,5

0,6

1

3

Taxă specială pentru servicii de salubrizare:

a) Persoane fizice (utilizatori casnici)    Fracție uscata

                                                               Fracție umeda                                                                              

b) Persoane juridice (agenți economici și instituții)

                                                               Fracție uscată

                                                               Fracție umedă

Nivel cu T.V.A inclus

1096,62 tonă

6,17 persoană/lună

       

1164,78/tonă

594,17/tonă

        

4

Taxă specială pentru recuperarea contravalorii certificatului de înregistrare a vehiculelor ce nu sunt supuse înmatriculării

27

     5

Taxă specială pentru recuperarea contravalorii plăcuțelor cu număr de înregistrare :

            a) numere căruță

            b) numere tractor

            c) numere motociclete, tricicluri, cvadricicluri

 

 

35

25

20

 

 

6

Taxă specială pentru închirierea căminelor culturale :

          a) nunți, pentru fiecare zi sau fracțiune din aceasta

          b) botezuri, pentru fiecare zi sau fracțiune din aceasta

          c) alte manifestări, pentru fiecare zi sau fracțiune din aceasta

Sat Dorobanțu

Sat Cîrjelari

210

190

170

150

120

100

7

Taxă specială UTILIZARE BULDOEXACATOR

115/oră

8

Taxă specială UTILIZARE TRACTOR CU REMORCĂ

58/oră

9

Taxă specială DIVORȚ

523

10

Taxă specială executare silită (pentru recuperarea cheltuielilor ocazionate cu efectuarea procedurii de executare silită)

10/comunicare

CAP IX

ALTE TAXE

NIVEL 2020 TAXE PERCEPUTE

-  LEI -

1

Taxă zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice sau a monumentelor istorice de arhitectură și arheologie

              5,2/ zi

2

Taxă anuală pentru vehicule lente

30,3

3

Taxă de atestare a edificării/extinderii construcției

6,2

     4

Taxă de înscriere autovehicul

62,7

CAP X

TAXA PE CLĂDIRI

VALORI IMPOZABILE

 

 

 

Taxa pe clădiri pentru clădirile proprietate publică sau privată a comunei, concesionate , închiriate, dat în administrare sau folosință, după caz, oricăror entități , altele decât cele de drept public și care se datorează de concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință, după caz

Cota de 0,21% asupra valorii impozabile a clădirii nerezidențiale, ajustată la rangul și zona localității

Cota de 0,84% asupra valorii impozabile a clădirii rezidențiale, ajustată la rangul și zona localității

CAP

XI

TAXĂ PE TERENUL AMPLASAT ÎN EXTRAVILANUL LOCALITĂȚII

NIVEL 2020 TAXE PERCEPUTE

-  LEI -

 

                  

Categoria de folosință

 

Sat

Dorobanțu

Sat Cîrjelari

Meșteru

Fîntîna Oilor

LEI / HA

1

Teren cu construcții

31,6

30,1

2

Teren arabil

66,1

63,1

3

Pășune

37,3

35,6

4

Fâneață

37,3

35,6

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1

69

65.9

6

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1

69

65.8

7

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

23

21,8

8

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

8,6

8,1

9

Teren cu amenajări piscicole

48,8

46,6

C

ALTE PREVEDERI

 

1

Celelalte impozite și taxe locale pentru care nu sunt prevăzute limite minime și maxime, nivelul acestora rămân la cel stabilit prin Legea 227/2015, republicată cu modificările și completările ulterioare sau prin celelalte acte normative în baza cărora sunt instituite.

 

2

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, a impozitului pe terenul din extravilanul localității și a impozitului pe mijloacele de transport până la data de 31 martie a anului fiscal, se acordă o bonificație de 10 % din valoarea datorată.

 

3

Alte scutiri sau facilități la impozitele și taxele locale vor fi operate în baza actelor normative care le reglementează.

 

         

Procedura de acordare a facilităților fiscale la plata impozitului pentru clădiri și terenuri în cazul persoanelor prevăzute la art.456, alin. (2) și art.464, alin (2), lit. o) din Codul Fiscal

 

    În conformitate cu dispozițiile art.456, alin.(2), lit. i), alin.(3), art.464,  alin.(2), lit. o), alin.(3) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, Consiliul Local acordă:

  1. Scutire sau reducere pentru clădirile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul. Cererea de acordare a scutirii trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

-copie CI solicitant

-documente din care să rezulte producerea evenimentului de constatare

-documente care să ateste dreptul de proprietate asupra imobilului sau declarație pe propria răspundere a proprietarului care să ateste acest drept

  1. Scutire sau reducere pentru terenul situat în extravilanul localităților, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuiala proprie. Cererea de acordare a scutirilor trebuie însoțită de următoarele documente:

- copie CI solicitant

-dovada deținerii de către titular a imobilului pentru care se solicită scutirea/reducerea, respectiv extras de carte funciară

-documente privind achitarea contravalorii taxelor pentru intabularea terenului în cartea funciară

     Scutirea/reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform lin.(2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

    Documentele necesare acordării facilităților fiscale se vor depune până la data de 20 ianuarie 2020, la compartimentul de impozite și taxe din cadrul Primăriei Dorobanțu Județul Tulcea.

 

Procedura de acordare a facilităților fiscale la plata impozitului pentru clădiri și terenuri în cazul persoanelor prevăzute la art.456, alin. (2) și art.464, alin (2), lit. o) din Codul Fiscal

 

    În conformitate cu dispozițiile art.456, alin.(2), lit. i), alin.(3), art.464,  alin.(2), lit. o), alin.(3) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, Consiliul Local acordă:

  1. Scutire sau reducere pentru clădirile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul. Cererea de acordare a scutirii trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

-copie CI solicitant

-documente din care să rezulte producerea evenimentului de constatare

-documente care să ateste dreptul de proprietate asupra imobilului sau declarație pe propria răspundere a proprietarului care să ateste acest drept

  1. Scutire sau reducere pentru terenul situat în extravilanul localităților, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuiala proprie. Cererea de acordare a scutirilor trebuie însoțită de următoarele documente:

- copie CI solicitant

-dovada deținerii de către titular a imobilului pentru care se solicită scutirea/reducerea, respectiv extras de carte funciară

-documente privind achitarea contravalorii taxelor pentru intabularea terenului în cartea funciară

     Scutirea/reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform lin.(2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

    Documentele necesare acordării facilităților fiscale se vor depune până la data de 20 ianuarie 2020, la compartimentul de impozite și taxe din cadrul Primăriei Dorobanțu Județul Tulcea.

                                  

 

Valoarea amenzilor aplicate persoanelor fizice și persoanelor juridice, în conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare .

            Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice

Art. 493 (3) din Codul Fiscal

Contravenția prevăzută la alin.(2)

Nivelurile stabilite în anul 2020

-lei-

Lit. a) se sancționează cu amendă

74

Lit. b) se sancționează cu amendă

296

Art. 493 din Codul Fiscal

 Contravenția prevăzută la alin. (4)

Nivelurile stabilite în anul 2020

-lei-

”Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă…”

 

344

 

        Limitele minime și maxime ale amenzilor aplicate persoanelor juridice

Art. 493 din Codul Fiscal

Contravenția prevăzută la alin. (41)

Nivelurile stabilite în anul 2020

-lei-

”Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenție și se sancționează cu amendă…”

 

530

Art. 493 din Codul Fiscal

Contravenția prevăzută la alin.(5)

Nivelurile stabilite în anul 2020

-lei-

 ”În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%”

 

Lit. a), alin.(2) contravenția se sancționează cu amendă

297

Lit. b), alin.(2) contravenția se sancționează cu amendă

1183

”Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă…”

 

1378

Contravențiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

     

                                                                       

Valoarea amenzilor aplicate persoanelor fizice și persoanelor juridice, în conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare .

            Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice

Art. 493 (3) din Codul Fiscal

Contravenția prevăzută la alin.(2)

Nivelurile stabilite în anul 2020

-lei-

Lit. a) se sancționează cu amendă

74

Lit. b) se sancționează cu amendă

296

Art. 493 din Codul Fiscal

 Contravenția prevăzută la alin. (4)

Nivelurile stabilite în anul 2020

-lei-

”Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă…”

 

344

 

        Limitele minime și maxime ale amenzilor aplicate persoanelor juridice

Art. 493 din Codul Fiscal

Contravenția prevăzută la alin. (41)

Nivelurile stabilite în anul 2020

-lei-

”Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenție și se sancționează cu amendă…”

 

530

Art. 493 din Codul Fiscal

Contravenția prevăzută la alin.(5)

Nivelurile stabilite în anul 2020

-lei-

 ”În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%”

 

Lit. a), alin.(2) contravenția se sancționează cu amendă

297

Lit. b), alin.(2) contravenția se sancționează cu amendă

1183

”Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă…”

 

1378

Contravențiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.